Slavné poklady a artefakty

Diskuze o věcech více či méně historických. "Porazí rytíř samuraje?" "Přesekne katana ocel?", ale i "Církevní úpadek".

Moderátor: Faskal

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26993
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Slavné poklady a artefakty

Příspěvek od Vallun » 24. 6. 2014, 07:37

Obrázek

Na popud z divokého západu zakládám toto téma, které by mělo či mohlo sloužit jako přehled informací o skutečných pokladech a cenných nálezech u nás i ve světě.

Inspirací byl tento testík.

Přehled slavných nenalezených pokladů:
Ztracené zlato Inků
Jantarová komnata

V ČR:
Štěchovický poklad
Naposledy upravil(a) Vallun dne 24. 6. 2014, 08:17, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26993
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Slavné poklady a artefakty

Příspěvek od Vallun » 24. 6. 2014, 08:13

Právní úprava nalezeného pokladu.

Zákon, konkrétně Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., upravuje i takové zvláštní případy, jako je nález pokladu. A to dokonce podrobně:

Začíná to docela slibně:
Přivlastnění
§ 1045
(1) Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří.
(2) Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

Jenže hodnotné věci málokdy nikomu nepatří...:/

Co se může rozumě topuštěním věci se praví o kus dále:
§ 1050
(1) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího.
(2) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil.

Ovšem skutečnost, že někdo má zlatou cihlu v trezoru a pět let na ní nešáhne ještě neznamená,že nevykonává své vlastnické právo:)

No a nálezu věci se věnuje pak celý další dvoj oddíl:

Nález
§ 1051
Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

§ 1052
(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

§ 1053
(1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.
(2) Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

§ 1054
(1) Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uloží jiným vhodným způsobem.
(2) Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží podle odstavce 1; předtím však odečte vlastní náklady s dosavadní správou věci. S neprodejnou věcí obec naloží libovolným způsobem; to neplatí, jde-li o věc, o níž nelze mít pochybnost o její výjimečnosti a hodnotě.

§ 1055
Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

§ 1056
(1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností.
(2) Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

§ 1057
(1) Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.
(2) Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
(3) Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

§ 1058
(1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
(2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

§ 1059
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

§ 1060
Prohlásí-li nálezce obci, že nalezenou věc nabýt nechce, přechází jeho právo věc nebo výtěžek za ni stržený užívat a nabýt na obec, na jejímž území byla nalezena. Nabytím vlastnického práva vzniká obci povinnost zaplatit nálezci nálezné.

§ 1061
Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

Nález skryté věci
§ 1063
O nálezu věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté platí totéž, co o nálezu ztracené věci. Nálezci však nenáleží nálezné, když vlastník o úkrytu věci věděl.

§ 1064
(1) Není-li zřejmé, komu skrytá věc patří, oznámí nálezce její nalezení vlastníkovi pozemku a obci, na jejímž území byla nalezena; § 1062 platí obdobně.
(2) Nepřipadne-li skrytá věc podle jiných právních předpisů do vlastnictví státu, kraje nebo obce, ujedná si nálezce s vlastníkem pozemku, kdo z nich si věc ponechá a vyplatí druhému polovinu ceny věci. Neshodnou-li se, náleží věc vlastníku pozemku a ten nálezci zaplatí polovinu její ceny.

§ 1065
Osoba zjednaná k nalezení ztracené nebo skryté věci není nálezcem a náleží jí jen odměna za hledání, byla-li ujednána.


§ 1051 je úplný základ, když něco najdeme, musíme to nahlásit, nemůžeme si to bez dalšího nechat. To je sice pochopitelné, ale trochu se to tluče s ustanovením § 1045, které jsem citoval shora. Tedy je třeba si pamatovat, že když něco najdu, nelze to automaticky považovat za opuštěné a přivlastnit si to.

§ 1052 už je přívětivější, neb stanoví, že věc vrátím proti úhradě nutných nákladů (tedy nákladů s pojených s nalezením, přepravou a uschováním věci) a nálezného, které podle § 1056 odst. 2 činí desetinu ceny nálezu. K tomuto ustanovení dosud neexistuje ustálený výklad, ale vrátit proti podle mého znamená,že dokud vlastník neuhradí, tak nic nevydám. Trochu smutné je, že nálezné se poskytuje v penězích, tedy i když najdete tisíc stejných krásných zlatých mincí, tak vám zaplatí možná několik milionů Kč, ale ani jednu minci.

Ustanovení § 1057 ani sám pořádně nerozumím, po roce od vyhlášení nálezu se ten, kdo má nalezenou věc u sebe stává poctivým držitelem. Budiž, poctivý držitel může věc např. zapůjčit na výstavu nebo sám vystavit. Ale v odst. 3 se hovoří o tom, kdo se stane vlasntíkem, což by ale měl být jednoznačně nálezce, jenže tady se mluví i o obci či jiné osobě, která má věc u sebe (skladovatel nálezu). Ti by se podle mého mohli stát vlasntíky jen v případě, že by nálezce vlastnictví odmítl (§ 1060), případně by o věc vůbec nejevil zájem, ovšem pak se vlastníky stanou na základě vydržení (jsou poctivými držiteli) až o rok později - tři roky od počátku držby.

Pro hledače skutečných pokladů je pak významný § 1061 - nálezce, který poruší své povinnosti, tedy zejména nález neoznámí, náleží pendrek. A ještě musí nahradit škodu tím způsobenou - napířklad náklad yna hledání vynaložené vlasntíkem...

§ 1063 říká,že nálezné se týká i pokladu, ledaže je naleznete tam, kde o nich majitel věděl.

§ 1064 tady už je háček - je-li věc skrytá a bez vlastníka, tak polovina připadně i vlasntíku pozemku, na němž byla nalezena. Ještě větší překážka ale je, že většina zajímavých věcí připadne do vlasntictví státu jako kulturní památka a pod. To se právě bude týkat veškerých zlatých pokladů, mincí, obrazů, ale i třeba gestapáckého archivu, kdyby byl ve Štěchovicích skutečně nalezen.

A konečně § 1065 je jak z příručky Dračího doupěte - profesionálníému hledači pokladů náleží jen sjednaná odměna, nikoliv nálezné.
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Wild West

Re: Slavné poklady a artefakty

Příspěvek od Wild West » 24. 6. 2014, 08:17

Ztraceno a zatím nenalezeno:
Archa úmluvy
původní menora z Chrámu (a další mobiliář, co jsou vesměs k vidění na jednom z římských vítězných oblouků)
Svatý grál (nebo spíše více exemplářů téhož)
Kopí osudu (to původní, co probodlo Krista, pakliže ovšem existuje)
většina královských korun z doby středověku; například Vladislava II

O Mandylionu http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandylion jsem až z odkazu zjistil, že se vlastně naopak našel, co jsem netušil.
Další výborný artefakt je samozřejmě Turínské plátno, patřící zároveň i do slavných záhad. I to se neztratilo, i když málem shořelo.

Jiné uchopení tématu - taktéž použitelným jako téma hry - je asi největší nahromadění bohatství, k jakému kdy došlo u nás, což byla švédská kořist sbírek Rudolfa II na Hradě. V čele s Codexem gigas, který by mne z toho zajímal asi nejvíc, ale taky v těch vozech byla nějaká díla dobových mazalů, jako nějaký Leonardo a tak.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrky_Rudolfa_II.

Uživatelský avatar
Tindo
Příspěvky: 287
Registrován: 23. 8. 2007, 22:55
Bydliště: Nový Bydžov

Re: Slavné poklady a artefakty

Příspěvek od Tindo » 9. 7. 2014, 16:09

Poklad na Oak Island Zvláštní případ, u kterého je známo místo, ale je neznámo, co vlastně poklad obsahuje, jestli vůbec nějaký poklad existuje.
Zahrajte si Královské kostky - strategické fantasy rpg, inspirované hrou Crusader Kings.

Za mořem na vás čekají neznámé končiny. Kudy povede tentokrát cesta do Indie? - Terra incognita


Uživatelský avatar
Goran
Don Quijote
Příspěvky: 3390
Registrován: 2. 5. 2006, 11:58
Bydliště: Litoměřice/Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Slavné poklady a artefakty

Příspěvek od Goran » 6. 8. 2014, 18:52

V sobotu jsem mluvil se dvěma borci na Velkém Lopeníku a mluvili jsme hlavně o pokladech.

Za prvé, v Lopenickém sedle údajně Prokop Holý zakopal kořist z jedné spanilé jízdy do Uher (tedy na Slovensko), odkud jej hnali tak, že nezvládl utéct i s pokladem. Když se jeho lidé později vrátili, zakopané zlato a stříbro už nenašli.

Za druhé, pod Velkým Lopeníkem má být podzemní jezero a zlatonosná žíla; studánka těsně pod vrcholem údajně vznikla tak, že nějací Němci to jezero navrtali a málem se utopili v nasyceném roztoku zlata. Když pak tamní páni zlato zkoušeli těžit, naráželi na problémy se spodní vodou, tak toho radši nechali.

Za třetí, kdesi v Chřibech má být zakopáno zlaté Jezulátko.

Ani u jedné z těchto pověstí jsem předtím neslyšel a pořádně nevím, co si o tom mám myslet. V případě pokladu Prokopa Holého považuju za pravděpodobné, že to vyhrabali už pronásledovatelé. U pověsti č. 2 považuju za nepravděpodobné, že by opravdu zlato vynesla na povrch voda; to by se už dávno zpracovávalo. Že někde v hlubinách je zlatá žíla docela věřím, byť jimi uváděných 100 tun mi přijde docela hodně. K pověsti č. 3 nevím dost detailů; nicméně, i jeden z těch pánů o existenci takové zlaté sošky pochyboval.

Nevíte o tom někdo něco?
Nejsem trouba, ale snažím se a s pomocí Boží se jím brzy stanu!

R.I.P.

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26993
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Slavné poklady a artefakty

Příspěvek od Vallun » 16. 8. 2015, 22:36

Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
midewiwin
Příspěvky: 3817
Registrován: 18. 12. 2006, 09:56

Re: Slavné poklady a artefakty

Příspěvek od midewiwin » 10. 2. 2016, 18:50

Čas neexistuje.

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26993
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Slavné poklady a artefakty

Příspěvek od Vallun » 15. 1. 2017, 15:02

Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Odpovědět

Zpět na „Historie“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host