Starověký svět

Dakara: diskuse ke hře v duchu Shadowrunu bez technologie ve středověce laděném fantasy prostředí

Moderátor: York

Odpovědět
Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 16:42

Vznešený pane, dovol mi stát se na chvíli tvýma očima a ukázat ti svět tak, jak jsem jej spatřil na svých mnoha dlouhých cestách.

Dórská říše
Od neprostupné Divočiny na západě až po bouřlivé vody Oceánu na dalekém východě se rozkládá největší a nejmocnější říše známého světa. V žáru války ji ukul a krví tisíců zakalil Dórský král Filip Veliký, neporazitelný vojevůdce a dobyvatel.

Před hroty kopí Dórských falang nejdříve poklekla svobodná Achájská města, poté bohaté Icénské přístavy. Na Icénských lodích se pak Filipovy voje přeplavily do rozlehlé Artézské říše, odvěkého to nepřítele Dórů i Achájců. Od vítězství k vítězství směřovala krvavá stopa dobyvatelova a ani s pomocí lsti a zrady jej Artézové nedokázali zastavit a zabránit mu ve splnění posvátné přísahy, již složil při převzetí koruny svého otce: ve jménu boha Árona srazit na kolena mocného Artézského šáha a konečně tak ukončit desítky let válčení a utrpení.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 16:46

Dórské království
Vypracované svaly na nahých tělech atletů pracují v dokonalém rytmu. Vbíhají do poslední zatáčky. Davy šílí. Kdo se stane jejich nejnovějším hrdinou?

Obrázek

Obrázek

Terén
Skalnaté pobřeží, lesnaté vnitrozemí, nízké kopce, krátké řeky.

Architektura
Mohutné, žlábkované sloupy z vnějšku budov, stanová střecha s nízkým sklonem, trojúhelníkové štíty.

Božstvo
Nezdolný Áron.

Role kněží a chrámů
Pořádání her, výuka mladých aristokratů, bojový výcvik, oběti a obřady.

Společnost
Zemi vládne král, města spravují triarchové. Daně vybírá aristokracie. Dědičné otroctví.

Rasy
Pouze lidé mohou být aristokraty, pouze muži mohou být triarchem. Lidé mají výraznou většinu i v nižších vrstvách.

Jazyk
Dórština

Hodnoty
Krása a síla těla i duše, sláva a veřejné uznání.

Neřesti:
Nepodložené pomluvy, veřejné zneuctění, tělesná či duševní slabost.


Dórové jsou národem atletů a válečníků. Říká se, že Dórští aristokraté se naučí vládnou mečem a kopím dříve, než udělají svůj první krok. Musím potvrdit, že to není moc daleko od pravdy. Kněží boha Árona zasvěcují svůj život studiu boje a dalších disciplín a své znalosti pak předávají ostatním. Trénik a studium probíhá v atlétiích, kde muži i ženy společně cvičí a studují nazí, aby skrze svá vypracovaná těla projevili úctu bohu Áronovi.

Dórští aristokraté ale nejsou jen skvělými atlety a vojáky. Kromě taktiky, strategie a umění velitelského studují také mnohé duševních disciplíny, protože znalostí, lstivosti a pohotové mysli si Dórové považují stejně jako fyzické síly nebo rychlosti.

Dórská města spravují triarchové: archon řídí každodenní agendu, stratég velí posádce a hierophant je zodpovědný za náboženské záležitosti, provoz atlétií a také za pořádání her oslavujících boha Árona, kde nazí atleti soutěží v běhu, zápasu, jezdectví a vozatajství a probíhají zde filosofické disputace, rétorické proslovy, hudební a divadelní představení a deklamace epických ság.

Tyto hry vedou mladé Dóry ke zdravé soutěživosti. Vítězové jsou oslavováni stejně jako hrdinové slavných bitev či úspěšní vojevůdci. Snem každé Dórské dívky či jinocha je vyniknout ve zvolené disciplíně a dosáhnout tak slávy a uznání.

Jedním z největších hříchů je pro ně naopak veřejné zneuctění, nepodložené pomluvy, nebo tělesná či duševní slabost. Pokud Dórský aristokrat nedokáže udržet své tělo v perfektní kondici, nebo když podlehne dlouhodobé nemoci či jiné neduze, ztrácí své výsady a postavení, dokud neprokáže, že je opět zdravý a v plné síle.

Dórové věří, že náhoda je přirozenou součástí světa, že každý má stejnou šanci a že je jen na něm, jak ji využije. Samozřejmě ale jen v mezích svého původu: Pouze lidé mohou být aristokraty, pouze muži se mohou stát triarchem a pokud je někdo otrokem, navždy jím zůstane.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 16:49

Achájské městské státy
Tvrdé kamenné lavice amfiteátru jsou přeplněné k prasknutí. Dnes se totiž k disputaci sešli scholarchové pěti nejslavnějších akademií. Dokonalou akustikou se nese prudká smršť argumentů ve vyhrocené bitvě intelektu. Před očima občanů vzniká moudrost věků.

Obrázek

Obrázek

Terén
Poloostrov s členitým pobřežím, lesnatým vnitrozemím, nízkými kopci a krátkými řekami.

Architektura
Štíhlé, žlábkované sloupy se zdobenou hlavicí z vnějšku budov, stanová střecha s nízkým sklonem, trojúhelníkové štíty.

Božstvo
Moudrý Sófós.

Role kněží a chrámů
Shromažďování a uchovávání knih a znalostí, oběti a obřady.

Společnost
Demokratické městské státy. Dědičné otroctví.

Rasy
Rovnocenné postavení všech ras, ale většina jsou lidé.

Jazyk
Achájština

Hodnoty
Logika a kritické myšlení, znalosti, všestrannost.

Neřesti
Násilí, tyranie.


Achájci jsou národem učenců a filosofů. Vysoce si cení logiku a kritické myšlení, ideálem je pro ně sofistikované vystupování a rétorika podpořená argumenty. Milují také matematiku, historii a další obory poznání. Nejsou sice tak soutěživí jako Dórové, ale podobně jako oni si cení zdravého a silného těla a věnují nemálo času cvičení. S Dóry jsou si blízcí i v mnoha dalších oblastech. Mluví sice jinou řečí, ale natolik podobnou, že si bez potíží rozumí.

Chrámy boha Sófóse jsou plné knih a svitků a jeho kněží je ochotně ukáží každému, kdo o to požádá. Mladí občané se vzdělávají v akademiích, kde také probíhají veřejné filosofické disputace. V Sófópolisu, největším Achájském městě, sídlí slepý věštec, který v posvátném transu tlumočí božskou moudrost obyčejným lidem. Všichni mocní a bohatí Achájci a nezřídka i velmoži z jiných národů se s ním radí před každým opravdu důležitým rozhodnutím.

Achájská města nemají vládce. O všem důležitém rozhodují hlasováním všichni občané a o všední záležitosti se stará městská rada vybraná náhodným losem. Občanem se může stát kdokoliv a nejspíš právě proto je mezi Achájci mnohem více elfů, trpaslíků a kudůků, než je běžné v Dórském království.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 16:52

Icénské obchodní přístavy
Přes burácející návaly vichru je jen slabě slyšet skřípění dřevěného trupu lodi. Plachty jsou napnuté k prasknutí, ale silné paže kapitána pevně drží kurs. Jeho odhodlané oči hledí k přístavu, kde zítra vyloží svůj náklad.

Obrázek

Obrázek

Terén
Lesnaté ostrovy, pobřeží vnitřního moře.

Architektura
Masivní stavby z glazovaných pálených cihel.

Božstvo
Išara, strážkyně smluv.

Role kněží a chrámů
Uzavírání a uchovávání smluv, rozhodování sporů, výuka obchodu a řemesel, poskytování půjček, oběti a obřady.

Společnost
Města vedená senátem složeným z nejbohatších občanů. Otroctví při insolvenci, ale s možností se vyplatit ze mzdy.

Rasy
Rovnocenné postavení všech ras, lidé jsou v menšině.

Jazyk
Icénština

Hodnoty
Úspěch, bohatství, pohodlný život.

Neřesti
Porušení smlouvy, neplacení dluhů, chudoba.


Icéňané jsou národem námořníků, obchodníků a řemeslníků. V Icénských přístavech se neplatí žádné clo a nejsou ani pevně stanovené daně. Měšťané dobrovolně odvádí, co nejvíce si mohou dovolit, protože výše příspěvku určuje jejich společenské postavení a pozici ve správě města. Získávání majetku a z něj plynoucích výsad je pro ně smyslem života. Majetek může kromě otroků vlastnit každý, takže elfové, trpaslíci a kudůci v Icénii často mají stejný nebo dokonce i větší vliv než lidé.

Smlouvy uzavřené v chrámech bohyně Išary jsou pro Icéňany posvátné. Kněžky je následně přepisují na hliněné destičky, aby je neohrozil případný požár, a ukládají je do pozemních archívů. Rozhodují také případné spory, například neplnění smluvních závazků či neplacení dluhů. Tresty jsou výhradně finanční, to ale pro Icéňany často znamená ztrátu postavení. Pokud někdo své závazky uhradit nedokáže, je uvržen do otroctví, dokud dluh nesplatí. Icéňané totiž, na rozdíl od ostatních národů, svým otrokům platí mzdu, ze které se mohou vykoupit. Išařiny chrámy také zdarma vyučují základy obchodu a řemesel a poskytují půjčky, aby každý měl šanci ukázat, co v něm je.

Icéňané milují smlouvání, dobré jídlo a pohodlí. Bohatý, vlivný měšťan by měl být náležitě živený a podle toho vypadat, vychrtlost je pro ně znakem chudoby. To je také nejspíš jedním z důvodů, proč mají málo vlastních vojáků a často spoléhají na žoldáky z jiných národů.

Icénská města bývala původně samostatná království, monarchie už ale byla všude svržena a nahrazena senátem složeným z nejbohatších měšťanů po vzoru nově založených přístavů. Od královských rodů se stále odvozuje urozený původ, kromě několika společenských výsad už ale nic podstatného neznamená.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 16:55

Artézie
Chodbami prázdného paláce se rozléhají kroky Dórských vojáků. Nádhernou mozaiku hyzdí krvavá skvrna. Šáh je mrtev a jeho lid klečí v troskách kdysi mocné říše.

Obrázek

Obrázek

Terén
Rozlehlá kotlina ohraničená vysokými horami s veletokem uprostřed.

Architektura
Lomené oblouky, vysoké, štíhlé věže, ornamentální koberce a mozaiky. Stupňovitá města vytesaná do úbočí hor. Zbytky prastarých, kolosálních staveb. Kvalitní silnice.

Božstvo
Ahura, ochránkyně pravdy.

Role kněží a chrámů
Původně výběr daní a rozhodování sporů, nyní jen provádění obřadů a plamenných obětí.

Společnost
Původně sedm urozených rodů se šáhem v čele říše a jím jmenovanými správci v čele satrapií, nyní správci z řad Dórské aristokracie a dosazení úředníci. Původně zákaz otroctví, nyní Dórský systém dědičného otroctví.

Rasy
Původně rovnocenné postavení všech ras s rovnoměrným zastoupením, nyní je vládnoucí vrstva čistě lidská.

Jazyk
Artézština

Hodnoty
Původně pravdomluvnost, dodržování slibů a závazků. Nyní vládnoucí vrstva uznává Dórské hodnoty.

Neřesti
Lež, porušení slibu.


Artézané jsou podrobeným národem se slavnou minulostí. Ještě dlouho po smrti posledního šáha se snažili vzdorovat Dórské nadvládě, všechna povstání byla ale krvavě potlačena. Přeživší Artézané, přestože nejsou zotročeni, se tak dozajista chovají. Chodí shrbeni s pohledem skloněným k zemi a v obavě před všudypřítomnými udavači raději mlčí a snaží se neupoutat pozornost.

Urození vládci sedmi mocných Artézkých rodů byli do jednoho popraveni a jejich potomci museli ze své země utéct, jinak by je potkal stejný konec. Kdysi pestrá společnost, kde bylo možné potkat bohaté a urozené elfy, kudůky i trpaslíky, se tím zcela změnila. Do vyprázdněných paláců se nastěhovali lidští správci a dosazení úředníci, kteří tak rázem získali nebývalý vliv a bohatství. Žádný se však neodváží vyjít bez ozbrojeného doprovodu a nemálo jich napětí nevydrželo a vrátili se zpět na západ, kde sice nemají tak vysoké postavení, ale mohou chodit spát bez obavy, jestli se ráno probudí.

Artézskou bohyní je Ahura, zosobnění pravdy. Jejím symbolem je posvátný plamen, jenž dokáže očistit hříšnou duši od lži. Artézané tedy nikdy nelžou a posvátné jsou pro ně i všechny sliby a závazky, protože jejich porušení by znamenalo, že lhali. Zato jsou však mistři v říkání polopravd a v uhýbání před odpovědí. Po porážce Dórskou říší se jejich pravdomluvnost obrátila proti nim – než aby lhali, neříkali nic. To utlačitele dohánělo k zuřivosti a nezřídka nařizovali hromadné popravy ve snaze Artézany zastrašit a donutit ke spolupráci.

Artézské chrámy jsou otevřené do čtyř stran, aby všichni viděli na posvátný plamen uprostřed. Původní systém, kde chrámy vybíraly příspěvky a předávali je vládci, Filip Veliký nahradil Dórským, kde daně vybírají aristokraté. Ahuřiny chrámy tím přišly o svůj tradiční zdroj příjmů a musí se teď spoléhat na milodary a výnosy z případného majetku. Kněží je teď díky tomu méně a mají menší vliv, zato víra prostých lidí je mnohem silnější a osobnější, protože pro ně představuje slavnou a bohatou minulost národa a plamen odporu proti utlačovatelům.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 16:58

Severské klany
Severní vítr rozdmýchává dohasínající hranici. Z vesnice se ozývá zvonění kovářských kladiv. Na prolitou krev je jen jedna odpověď, smrt bratra z klanu bude pomstěna.

Obrázek

Obrázek

Terén
Fjordy, jezera, lesy, ledovce, prudké řeky.

Architektura
Dřevěné stavby, kamenné domy a tvrze.

Božstvo
Hókar, otec klanů.

Role kněží a chrámů
Vyprávění ság a pověstí, předávání znalostí, obřady.

Společnost
Klany.

Rasy
Zhruba polovina klanů je lidská, zbylé jsou elfské a trpaslické. Kudůci zde žijí jen jako jednotlivci.

Jazyk
Severština

Hodnoty
Klanová čest, úcta ke starším a předkům. Krevní msta.

Neřesti
Zneuctění klanu, vražda.


Norgardové, známí častěji jako Seveřani, jsou národem lovců, chovatelů a klanových válečníků. Klanová příslušnost je pro ně posvátná. Existuje několik elfských a trpaslických klanů, ale žádný kudůcký. Několik jich v této drsné a nehostinné zemi žije, ale jsou povětšinou trpěni jako cizinci. Jen výjimečně se stává, že je některý přijat do jednoho z klanů na základě hrdinského a obětavého jednání, ačkoliv s ním není pokrevně spřízněn.

Patronem všech Norgardů je severský bůh Hókar, který jim daroval oheň a tajemství oceli výměnou za slib, že tvrdě potrestají jakékoliv nečestné jednání. Pokud je někdo z klanu zabit a viník se nepřizná a nenabídne adekvátní odškodné, ostatní jsou povinni smrt pomstít. Taková krevní msta nezřídka vede ke vleklým a krvavým klanovým válkám, a proto Norgardové téměř nikdy nežijí v míru.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 17:02

Kemet
Shromážděné zástupy klekají čelem k zemi. Ze skalního chrámu vychází procesí kněží, na vysokém stolci nesou nejmocnější ženu světa. Nad obzorem vyšel zlatě žhnoucí kotouč. Bohyně shlíží na svůj lid.

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Terén
Úrodná údolí obklopená pouští, na severu rozlehlá propojená delta tří Kemetských veletoků.

Architektura
Obelisky, chrámy a města vytesaná přímo do skály. Na severu chýše ze dřeva, jílu a rákosu.

Božstvo
Sárí, dárkyně hojnosti.

Role kněží a chrámů
Administrativa, skladování úrody, obřady.

Společnost
Zemi spravují kněží ve jménu sluneční bohyně Sárí vtělené do lidské vládkyně. Jen málo Kemeťanů je svobodných, většinou obchodníci a řemeslníci. Doživotní otroctví.

Rasy
Vládkyně je vždy lidská žena, ve všem ostatním je postavení ras rovnocenné.

Jazyk
Kemetština

Hodnoty
Věrná služba božské vládkyni, po smrti věčná blaženost v jejím náručí.

Neřesti
Neposlušnost, krádež majetku chrámů.


Kemeťané jsou národem pěstitelů, země kolem tří Kemetských veletoků je totiž díky pravidelným záplavám nesmírně úrodná a snadný přístup k moři přímo vybízí k obchodu. V Kemetu ovšem není dostatek dřeva na stavbu námořních lodí, takže po řekách náklad dopravují rákosové čluny a v přístavech jej přeloží na Icénské obchodní lodě, které jej rozváží po celém známém světě. Kemet není součástí Dórské říše, protože se v době tažení Filipa velikého vykoupil závazkem celou jeho armádu po dvacet let zásobovat.

Vládkyně Kemetu je vtělením sluneční bohyně Sárí. Když chtějí Kemeťané sdělit, kdy se něco událo, tak řeknou třeba: „Ve třetím roce třicáté páté inkarnace“. Jí patří veškerá půda a její kněží řídí celou zemi. Kemeťané věří, že až umřou, tak je za věrnou službu přijme do své vřelé náruče a dojdou tak věčné blaženosti. Jedinou možností, jak dosáhnout vysokého postavení mimo kněžskou hierarchii, je získat hodnost ve vojsku. Svobodní jsou jen obchodníci a řemeslníci, musí však dodržovat všechna nařízení chrámů a odvádí vysoké daně.

Chrámy bohyně Sárí bývají vytesané přímo do skály a slouží také jako sýpky, pokladnice a správní budovy. Kdykoliv to je možné, tak jsou do skály vytesaná i celá města, nebo alespoň jednotlivá obydlí. Na volné ploše staví Kemeťané jen velmi neradi – ta je totiž obvykle pokrytá buď pouští, kde není voda, nebo úrodnou půdou, kterou si rozhodně nechtějí zastavět. Na severu, v deltě tří Kemetských veletoků, nejsou města žádná. Půda je tam příliš měkká a rozbrázděná nesčetnými kanály. Lidé zde žijí v chýších ze dřeva a rákosu pokrytých všudypřítomným bahnem a vymazaných dovezeným asfaltem.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 17:09

Tajemná Gahunda
Krajinou se rozléhá tajemná řeč bubnů. Při východu a západu slunce se celá džungle rozezní v jednotném rytmu a předává tak zprávu do světa duchů, kde sídlí Anansi, strážce tajného vědění a moudrosti předků.

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Terén
Neprostupná džungle, směrem na jih vysoké hory, prudké řeky a vodopády.

Architektura
Chrámy a města z velkých bloků kamene, dřevěné chýše.

Božstvo
Anansi, vládce světa duchů.

Role šamanů
Předávání zpráv, léčení, komunikace se světem duchů, obřady.

Společnost
Kmenové uspořádání.

Rasy
Kmeny jsou složené z různých ras. Elfů je víc než lidí.

Jazyk
Jižanština

Hodnoty
Úcta k předkům a ke starším, tradice, odvaha.

Neřesti
Neúcta k předkům nebo ke starším.


Gahunďané jsou národem lovců a sběračů, džungle jim dává vše, co potřebují, zvířata chovají jen na mléko a suroviny a pěstují jen koření a byliny s tajemnou a léčivou mocí. Je mezi nimi nezvykle velký počet elfů a všechny rasy mají stejná práva a rovnou možnost stát se šamanem či kmenovým náčelníkem. Všichni mají ebenově černou pleť, elfy, trpaslíky a kudůky nevyjímaje.

Gahunďané věří, že jejich svět je pevně propojen se světem duchů, a že události v jednom ovlivní ten druhý. Úkolem šamanů je zajistit, aby tyto světy byly v harmonii, a předávat tradice a znalosti mladým generacím. Vykládají také vůli Anansiho, nejmocnějšího z duchů a strážce tajného vědění, a tajnou řečí bubnů mu přednášejí žádosti kmene provázené obětinami. Jsou to velmi dobří léčitelé a chrání svůj lid před řáděním zlých duchů, kterých je džungle plná.

Gahundských obřadů se účastní vždy celý kmen. Šamani všechny pomalují posvátnými symboly a za zvuku bubnů pak vedu tanec provázaný zpěvem, který se s jejich pomocí donese až k uším duchů.

Gahunďané málokdy válčí. Boj je pro ně obřadní, rituální záležitost, při které se soupeří v urážkách a zesměšnění protivníka a o výsledku rozhodují duchové. Existuje ale zvláštní obřad, kterým šamani mohou na protivníky vyhlásit lov – a s lovnou zvěří pak není žádné slitování.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 17. 6. 2018, 17:10

Divočina
Osamělý bojovník s kamenným nožem vstupuje do temné jeskyně. Medvědí pach dráždí jeho ostrý čich, v žilách se mu bouří krev. Z lovce se dnes stala lovná zvěř. Kmen bude hodovat.

Obrázek

Na západě se za mořem rozkládá zapomenutá země pokrytá neprostupnou Divočinou. Není tam žádná civilizace, jen bojovné kmeny goblinů a orků. Na jejím východním pobřeží Icéňané založili několik přístavních měst a výrazně tak zkrátili obchodní cestu mezi Dórským královstvím a jižními zeměmi, museli je ale opevnit vysokými hradbami a opatřit stálou vojenskou posádkou připravenou odvrátit případný nenadálý útok. Tato původně svobodná města hned na počátku své vlády Filip Veliký připojil k Dórskému království výměnou za zvláštní výsady. Jejich hradby od té doby stráží Dórské falangy a zajišťují také pořádek a poslušnost Dórské říši.

Uživatelský avatar
Pieta
sofistikovaný troll
Příspěvky: 14189
Registrován: 6. 9. 2006, 19:08
Bydliště: Praha, ale původem jsem z Hostivaře
Kontaktovat uživatele:

Re: Starověký svět

Příspěvek od Pieta » 18. 6. 2018, 15:41

To je boží! (:
Cicho żono, deszczyk padał, ja nie słyszał kto to gadał.
Cicho żono, deszczyk rosił, ja nie słyszał kto to prosił.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 18. 6. 2018, 16:08

Rád bych dal dohromady průpovídky a kletby. Hráči (a ostatně i já) mají při hře tendenci říkat "Ježíšmarja" nebo "Kriste pane!" a dost to pak ruší.

• Univerzální kletba je: "U všech bohů!"

"Sakra!" je taky v pohodě, etymologicky to je z latinského "sacra", což znamená "transactions related to the worship of the gods".

"Zatraceně!" by asi taky šlo - předpokladem je existence konceptu zatracení a asi i pekla (pak jde i "Do pekel!" a podobně). Ten bude asi společný pro celou Dórskou říši (původem staroelfský), pouze Seveřani a Jižani to budou mít jinak (s Jižanským světem duchům se peklo neslučuje a ke klanům se to taky moc nehodí).

Napadá vás ještě někoho něco?

Pieta píše:
18. 6. 2018, 15:41
To je boží! (:
Díky :eyecrazy:

(Jestli jsem teda správně pochopil tvůj smajlík a není to ironie ;))

Pracující logaritmus
Příspěvky: 791
Registrován: 10. 5. 2018, 07:17

Re: Starověký svět

Příspěvek od Pracující logaritmus » 18. 6. 2018, 16:33

Alternativní by mohlo být "Pro tisíc bohů." Tisíc zde samozřejmě neznamená o jedna víc než 999, ale "strašně moc, nechce se mi to počítat"=všichni. Opravdu se to používalo.

Taky by se v systému kmenových patronů měli lidé v prvé řadě dovolávat svých konkrétních patronů, ať už jménem (někteří to nemusí mít rádi), titulem, nebo nějakou synekdochou (symbolem, akronymem).

Koncept zatracení mi přijde hodně křesťanský (resp. možná abrahámovský). Naproti tomu dovolávat se konkrétních specifických názvů pro dané koncepty by taky nemuselo být od věci.
Jsem Log 1=0, jen jsem v práci a nedostanu se k normálnímu účtu.

Uživatelský avatar
Pieta
sofistikovaný troll
Příspěvky: 14189
Registrován: 6. 9. 2006, 19:08
Bydliště: Praha, ale původem jsem z Hostivaře
Kontaktovat uživatele:

Re: Starověký svět

Příspěvek od Pieta » 18. 6. 2018, 16:43

York píše:
18. 6. 2018, 16:08
Napadá vás ještě někoho něco?
Mám dojem, že přinejmenším Římani byli zřejmě strašně sprostí a lítaly jim tam všelijaké tělesné části a tělesné funkce, až to hezký nebylo. Spousta dnešních cursewords v angličtině a jiných jazycích jsou jejich potomci. Ale hádám, že takovou hru mít nechceš. (:

Naopak tahleta různá zatracení a pekla jsou spíš křesťanské vynálezy.

Známý měl krásný zvyk deklamovat "bohové, vy to vidíte", když se mu děla nějaká křivda nebo nespravedlnost. To se dá adaptovat i na jednotlivé bohy podle toho, jaká křivda se zrovna děje. (:
York píše:
18. 6. 2018, 16:08
Díky :eyecrazy:

(Jestli jsem teda správně pochopil tvůj smajlík a není to ironie ;))
Není, mně se to líbí.
Cicho żono, deszczyk padał, ja nie słyszał kto to gadał.
Cicho żono, deszczyk rosił, ja nie słyszał kto to prosił.

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 14996
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Starověký svět

Příspěvek od York » 18. 6. 2018, 17:00

Pracující logaritmus píše:
18. 6. 2018, 16:33
Alternativní by mohlo být "Pro tisíc bohů." Tisíc zde samozřejmě neznamená o jedna víc než 999, ale "strašně moc, nechce se mi to počítat"=všichni. Opravdu se to používalo.
To se v tom Howardovském modelu 1 národ = 1 bůh zrovna moc nehodí...

Pracující logaritmus píše:
18. 6. 2018, 16:33
Taky by se v systému kmenových patronů měli lidé v prvé řadě dovolávat svých konkrétních patronů, ať už jménem (někteří to nemusí mít rádi), titulem, nebo nějakou synekdochou (symbolem, akronymem).
To je pravda, díky za připomenutí. Severské klany se odkazují vždy k nějakému zakladateli (jsem Hagor z klanu Naglara) a pak samozřejmě dává smysl se na něj odkazovat v kletbách ("U Naglara!"). Možná by stálo za to pár klanů vyjmenovat...

Pracující logaritmus píše:
18. 6. 2018, 16:33
Koncept zatracení mi přijde hodně křesťanský (resp. možná abrahámovský).
To mě v zásadě taky, ale imho to je stejné jako s tím "sacra". Zásvětí mělo kde jaké náboženství a zatracení taky není nic vyloženě unikátního.

Navíc bych to nerad omezoval moc - úplně stačí, když si hráči budou hlídat ježíše kristy a šmarji.

A ostatně to, že vezmeš nějaký pojem, třeba právě "zatracení", a řekneš, co znamená v tomhle konkrétním světě, je ve fantasy celkem klasický přístup.

Pracující logaritmus píše:
18. 6. 2018, 16:33
Naproti tomu dovolávat se konkrétních specifických názvů pro dané koncepty by taky nemuselo být od věci.
Můžeš dát nějaký příklad, co tím myslíš?

Pieta píše:
18. 6. 2018, 16:43
Mám dojem, že přinejmenším Římani byli zřejmě strašně sprostí a lítaly jim tam všelijaké tělesné části a tělesné funkce, až to hezký nebylo. Spousta dnešních cursewords v angličtině a jiných jazycích jsou jejich potomci. Ale hádám, že takovou hru mít nechceš. (:
Klení všeho druhu do hry imho patří (hráči to ostatně dělají, aniž by nad tím nějak víc přemýšleli), ale zrovna v tomhle směru nemusím nic moc vymýšlet. Běžně používané vulgarismy jsou v pohodě použitelné a na rozdíl od těch Ježíšů Kristů nepůsobí nepatřičně.

Pieta píše:
18. 6. 2018, 16:43
Známý měl krásný zvyk deklamovat "bohové, vy to vidíte", když se mu děla nějaká křivda nebo nespravedlnost. To se dá adaptovat i na jednotlivé bohy podle toho, jaká křivda se zrovna děje. (:
To zní dobře, díky.

Uživatelský avatar
Pieta
sofistikovaný troll
Příspěvky: 14189
Registrován: 6. 9. 2006, 19:08
Bydliště: Praha, ale původem jsem z Hostivaře
Kontaktovat uživatele:

Re: Starověký svět

Příspěvek od Pieta » 18. 6. 2018, 17:17

York píše:
18. 6. 2018, 17:00
To se v tom Howardovském modelu 1 národ = 1 bůh zrovna moc nehodí...
To je zrovna ta nejmíň starověká věc, jakou tam máš, kam se hrabe nějaká Šmarja. Jednoho boha měli v reálu leda Židi a Křesťani, a jedni si stejně k pantheonu dopomohli přes anděly, druzí hlavně světci. Ale chápu, že Howard je trochu jiný zdrojový materiál. (:

Stejně si myslím, že lidi by si k tomu pantheonu nějak dopomohli. I kdyby byl jeden bůh, vymyslí mu nějaké aspekty, pojmenují je, a pak je podle potřeby střídají.
Cicho żono, deszczyk padał, ja nie słyszał kto to gadał.
Cicho żono, deszczyk rosił, ja nie słyszał kto to prosił.

Odpovědět

Zpět na „Dakara“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti