[Builder a Přehled] Mocnosti a Osady

Diskuse k Metropolis, hernímu prostředí postapo města.
Uživatelský avatar
Jarxes
Příspěvky: 425
Registrován: 28. 3. 2010, 15:50
Bydliště: Praha 10 Křeslice
Kontaktovat uživatele:

[Builder a Přehled] Mocnosti a Osady

Příspěvek od Jarxes » 25. 5. 2013, 15:57

Pojmy
Mocnost - Je jakékoliv mocenské seskupení mající moc, majetek a/nebo poměrně silnou členskou základnu.
Mocnosti řadíme do tří kategorií podle vlivu:
Frakce (největší uskupení, jedná se o společenství celých států a organizací)
Stát (má moc nejméně nad jednou osadou, může mít i kolonie a državy, nebo tábory)
Organizace (má vliv menší než stát, obvykle soupeří se státem o moc nebo se jí snaží převzít jinou cestou, jindy prosperuje z udržování moci u státu na kterém tak parazituje, nemá většinou vlastní sídlo mimo osady ale může kontrolovat vlastní tábory nebo mít tajné sítě v podzemí)

Osada - Je dominantním prvkem osídlení, může se jednat o různé osídlení od malých osad přirovnatelných k vsím, až po rozsáhlé mnohatisícové osady až po dominantní města přesahující deset, a někdy, avšak velmi výjmečně dokonce až 50 tisíc obyvatel.

Tábor - Je malým, často nestálým a dočasným osídlením. Může se jednat o tábory lovců, vojenské tábory, tábory kupců, žoldáků nebo banditů. Občas své tábory zakládají některé organizace, plánující rebélii nebo naopak utíkající před perzekucí.
-----------------------------------------------------------------------------------
Máme tedy takový model, že Mocnost se skládá ze čtyř částí. Za prvé názvu samotné Mocnosti, zadruhé Druhu (zda je mocnost Frakcí, Státem, nebo organizací), třetí část zastupuje sílu, význam a vliv, a je vyjádřená číselnou hodnotou od 1, tedy těch nejslabších do 5, tedy nejsilnějších, čtvrtá část je tvořena atributy / aspekty, které určují povahu a ideologii dané frakce. Vhodný počet Aspektů k jedné mocnosti jsou 2-3, větší i menší množství je možné.

(Aspekty převzaty z NOSu, přesněji téma "Frakce", dále částečně převzato a upraveno schéma pro Osady z témata "Městské Státy")

Aspekty Mocností :

Agresivní
Mocnost se snaží prosadit své zájmy na úkor ostatních. Postupuje často velmi tvrdě a vystupuje velmi nahlas. Neváhá užít násilí nebo krajních prostředků a často chce vše ihned, odmítá kompromisy, apod.

Bezohlední
Při prosazování svých názorů a cílů se Mocnost neohlíží na nic a na nikoho. Řídí se heslem „účel světí prostředky“ a svým zájmům jsou ochotni obětovat přátele i spojence. Podobná "morálka" pak obvykle funguje i uvnitř frakce.

Bohatí
Mocnost má k dispozici dostatek finančních nebo movitých prostředků. Může mít štědré dárce, sympatizanty nebo mít nějaké rezervy (ve formě zlatého pokladu, movitě zajištěné členské základy, monopolu na některý druh zboží, exkluzivní dani, atp.), které může využít v případě potřeby.

Byrokrati
Mocnost má zavedený úřednický aparát a pro většinu situací směrnice, postupy a příručky. Návrhy a pozměňovací návrhy v rámci frakce procházejí často několika stupni než jsou schváleny nebo odmítnuty. Tento aparát může zefektivnit provoz frakce, ale také jej může úplně paralyzovat a úředníky postavit nad skutečné členy.

Čestní
Členy Mocnosti a Mocnost samotnou provází pověst čestných, pravdomluvných a věrných spojenců, stejně jako úctyhodných nepřátel, dodržujících svá slova. Ctnost je členy frakce vyžadována a slouží jako měřítko hodnoty osobnosti. Ostatní je mohou považovat za naivní.

Diplomatičtí
Mocnost je vyhlášena důrazem na vyjedávání a takt. Jsou ochotni jít na kompromis, pokud to poslouží jejich věci a často dokáží vyjednávat s přáteli stejně obratně jako s nepřáteli. Z většiny situací se jim podaří vybruslit jednáním, proto se do ozbrojených střetů nezaplétají tak často jako ostatní frakce.

Demokrati
Příslušníci Mocnosti věří, že moc by měla být v rukou lidu. Může jít o zastánce demokracie zastupitelské (volení zástupci rozhodují), přímé (rozhoduje lid) nebo třeba revoluční, kdy demokracie je chápána jako nadvláda lidu nad předchozí elitní třídou. Rozdíl může být v hlasovacím právu, počtu hlasů na osobu, apod.

Fanatičtí
Členové Mocnosti jsou zapálenými stoupenci některé ideologie a v jejím prosazování jsou ochotní udělat cokoliv, protože jsou skálopevně přesvědčeni o své pravdě. Nepochybují o svých rozkazech, nadřízených a o pravdě kterou obvykle zastupují.

Chamtiví
Mocnost se vyznačuje touhou po majetku a jeho vlastnictví. Nerada vydává jakékoli prostředky není-li to nezbytné a většinou má vytvořen systém k minimalizaci vydání, přičemž může jít jen o lakotu pověřených osob.

Chudí
Mocnost nemá k dispozici dostatečné prostředky a musí často sahat k improvizacím. Může si peníze půjčovat a být tedy jinému subjektu zavázána, nebo se snažit vyjít s málem.

Izolacionističtí
Mocnost prosazuje politiku odmítnutí vlivu okolního světa a soustředění se na vlastní problémy. Odmítají zasahování do věcí ostatních městských států a soudí, že by si měli vlastní problémy vyřešit sami. V důsledku toho také kladou důraz na vlastní soběstačnost.

Konzervativní
Tato Mocnost se snaží ponechat věci tak jak jsou. Určujícím rysem frakce je odmítání nových myšlenek a lpění na starých pořádcích a vyzkoušených věcech. Nemají v lásce změny a novinky, které narušují zaběhlý řád. V očích ostatních to může vypadat i jako zpátečnictví.

Loajální
Členové této Mocnosti jsou věrní svým nadřízeným a důvěřují jejich úsudku. Celkově jsou členové Mocnosti soudržní a spojuje je oddanost jejím cílům. Pro špiony je obvykle velmi obtížné nebo nemožné získat zde konfidenty nebo dosadit agenta na nějakou významější funkci. Stejně tak odpadlíci nebývají příliš běžní.

Militantní
Jako jeden z hlavních prostředků získání svých cílů užívá Mocnost ozbrojenou sílu. Má k dispozici ozbrojené, polovojenské nebo přímo vojenské oddíly, které jí k tomu slouží a kterých neváhá využít a nasadit je v případě konfliktu nebo možnosti získu, a to buď jako zastrašující sílu, nebo přímo ve válečném konfliktu.

Mírumilovní
Mocnost odmítá ozbrojený boj jako prostředek řešení konfliktů nebo dosažení cílů. Sami jej většinou neprosazují a snaží se nabádat ostatní k tomu samému. Občas sami mohou síly užít, například k nezbytnému udržení pořádku, ale není to pro ně preferovaná cesta postupu.

Otrokáři
Tato Mocnost využívá otrocké pracovní nebo vojenské síly a snaží se otrokářství, které buď jen podporuje nebo se aktivně účastní obchodu s otroky, legalizovat a dát mu formální zdání správnosti. Tato Mocnost většinou nemá nouzi o pracovní síly, hrozí jí však povstání nebo nepokoje nespokojených otroků.

Paranoidní
Členové Mocnosti jsou velmi podezřívaví a často vše vztahují do souvislostí. I nevinné nebo nesouvisející kroky si dokáží vyložit jako pokus o komplot nebo snahu o oslabení své pozice. Nedůvěřivost vládne často i v Mocnosti samé a nadřízení nevěří vlastním podřízeným v obavě, že chtějí zaujmout jejich místo, apod.

Pohrdají autoritami
Členové Mocnosti se odmítají podřizovat autoritám, příkazům nebo nařízením. Mocnost je buď volným sdružením jedinců nebo má nějakou formu plebejské organizace, kde existuje minimum organizačních příček. Tyto Mocnosti často sklouzávají k anarchistickým názorům.

Pokrokoví
Vidí cestu v pokroku ve všech oblastech lidského poznání a konání. Rádi přejímají nové i sami investují do rozvoje v různých oblastech. Jsou ochotni poskytnout ochranou ruku nadaným inovátorům a jít při nasazení novinky i do jistého rizika. Ukáže-li se něco jako úspěšné, často si to osvojí nebo přejmou.

Populističtí
Mocnost vsází na spokojenost lidu a snaží si zajistit si jeho přízeň prosazováním populárních opatření, bez ohledu na jejich praktický dopad. Jejich skutečné cíle můžou být jiné, ale podporu lidu, kterou si lacino koupí různými ústupky, k jejich realizaci obvykle potřebují.

Pronásledovaní
Mocnost je oficiálně zakázána, či pronásledována vládnoucí či konkurenční Mocností. Lapení příslušníci mohou být vyhoštěni, vězněni nebo i mučeni a popravováni. Může jít o politickou stranu s nevyhovující ideologií, příliš nebezpečného konkurenta vládní Mocnosti, nějaký závadný náboženský kult nebo zločineckou Mocnost.

Přírodní
Mají blízko k přírodě, zvířatům, rostlinám a přirozenému způsobu života, klidně i v primitivních podmínkách. V osadách obvykle usilují o navrácení k původnímu s přírodou svázanému způsobu života, s čímž se obvykle pojí odmítavý postoj k technologiím. Stejně tak stojí obvykle v opozici vůči všemu mutantnímu, nepřirozenému, znečištěnému lidmi a technikou.

Silná hierarchie
Mocnost má jasně danou strukturu, která musí být bezpodmínečně dodržována. Většinou neexistuje nějaké přátelení podřízených a nadřízených, Mocnost věří v nutnost existence řádu a jeho dodržování. Kastovní podoba může zakazovat sňatky, obchod a jiné transakce mezi nižšími a vyššími kastami.

Svobodomyslní
Jednou ze základních myšlenek Mocnosti je tolerance jiných názorů – ať již obezřetná (a případně doplněná o sledování jejích hlasatelů) nebo absolutní, hraničící až s anarchismem, tedy názorem, že společnost by měla být organizována bez donucení státní mocí.

Techničtí
Mocnost dává velký důraz na technologie a jejich rozvoj. Považuje to za jednu ze svých priorit a často jde ohledně technologií až do extrému, kdy užívá vešekerou techniku, která je dostupná. Jejich sídla jsou ve velké míře vybavena nejmodernějšími dostupnými technologiemi.

Tradicionalističtí
Vyznačuje se dodržováním starých tradic, bez ohledu na jejich současné cíle a zájmy, nebo reálnou efektivitu těchto tradic. Často jsou její členové velmi formální a dodržují zvyky a obřady, které ostatní obyvatelé osad dávno opustili.

Utajení
Tato Mocnost se na veřejnosti záměrně neprojevuje a tají svou existenci a vliv. Snaží se moc získat ze skrytu, aniž by se prozradila, skrze nezávislé osoby nebo instituce, které má však tajně pod svou kontrolou. Může jít například o zločineckou organizaci, nebo o politickou stranu, jejíž ideologie je zakázána a snaží se přesto získat vliv.

Urození
Členové frakce se rekrutují mezi aristokracií, která v některých městech Pustiny vládne, v jiných jen podílí na vládě. Šlechta se domnívá, že je zrozena k vládě a snaží se proto soustředit moc do svých rukou.

Uzavření
Z různých příčin (přesvědčení, rodová soudržnost, společné tajemství, útlak vládnoucí Mocnosti, atp.) tato Mocnost nevěří svému okolí a většinou mezi sebe nepouští nikoho dalšího. Oproti ostatním jsou podezřívaví a občas i nepřátelští, věří jen svým lidem.

Vláda pevné ruky
Absolutní vláda a moc v rámci Mocnosti a jejích oblastí vlivu, je soustředěna do rukou jediné osoby (král, císař, kardinál, vojenský vůdce, hlavní šaman, atp.) nebo skupiny osob (politická strana, kartel, klan, skupina nejvýznamnějších obchodníků, vojenský štáb, atp.).

Věřící
Členové této Mocnosti vyznávají některé z náboženství. Většinou jde o členy stejné církve nebo stejné víry. Může se ale také jednat o prosté hlásání myšlenky víry a členové tak mohou následovat různé náboženské tradice, proroky nebo učení. Jde-li o členy Mocnosti, často prosazují názor, že moc v osadách by měla být svěřena právě vyvoleným bohů, tedy jim.

Vyjímeční
Členové této Mocnosti se domnívají, že jsou lepší než jiní členové společnosti, z důvodů náboženských, rasových, společenských nebo jiných. Příslušnost k frakci bývá omezena pouze na „ty lepší“ (členové jedné konfese, vojáci, raziči tunelů, obchodníci, nezmutovaní obyvatelé vyšších pater, členové jedné rodiny nebo klanu, atd.) Ostatní obyvatelé jsou pak chápáni jako méněcenní, s čímž se obvykle pojí odmítnutí některých jejich práv, vstup do politického či společenského života, apod.

Xenofobní
Mocnost se vymezuje vůči cizím rasovým, etnickým, národnostním či jiným menšinám. Míra Xenofobie může být různá, od separování "cizích" do ghet, tedy pouze oddělení od ostatních obyvatel, přes ponižování cizinců (otroctví, dělnická třída, odebírání některých práv, nebo méněcennost jejich práce) až k přímému pronásledování, věznění, vyhánění a vraždění.

Nesnáší mutanty*
Příslušníci této Mocnosti se vymezují vůčí mutantům a lidem postiženým mutacemi. Míra nenávisti záleží případ od případu, přesto obecně platí, že frakce mutanty pronásleduje, perzekuuje, občas i vězní, vyhání a vraždí. V případě nutnosti tolerovat je (např. u velké populace mutantů ve městě) je segreguje z života a drží v ohrazených oblastech.

Osady
-Jaké údaje by se měli nacházet u každé osady? Nastiňuji tu jakýsi jednoduchý seznam, kdyby vám tam cokoliv nesedělo nebo chybělo, klidně navrhujte, kritizujte etc.

Velikost: Nepatrná- stovky metrů čtverečních, Malá-pár kilomerů čtverečních, Střední- deset až několik desítek kilometrů čtverečních, Rozlehlá-mnoho desítek km čtverečních

Populace:* Jen pro ukázku: Velmi málo- pod 50
Málo- 50-200
Středně-200-500
Dost-500-1000
Mnoho-1000-5000
Velmi Mnoho-5000-10 000
Neskutečně Mnoho-10 000-100 000


Povaha:

Tech:I. Středověk
II. Průmyslová Revoluce
III. Druhá Světová Válka
IV. Moderní éra
V. Hightech
Dodatky:
S Subtech
P Psionika


Zřízení:Člen Frakce / Stát / Kolonie / Država=obsazená, okupovaná osada

Náboženství:

Armáda:Malá, Střední, Velká
Dodatky:
Milice
Polovojenská organizace
Řadová armáda
Odvedenecká Armáda
Občanská Armáda
Profesionální Armáda


Organizace: Tedy výpis organizací v rámci osady, v závorkách jejich aspekty a za pomlčkou jejich postoj k vládě osady (postoje např. - v koalici, spojenci, rivalové, ve válce,...

Popis: ...

* Populace bude psána konkrétním číslem... Ukázka má za cíl nastínit obydlenost, a četnost (velikost populace) v osadách.
Kdysi jsem měl nick: Jakub88
Stále tvořím:
- Mythos, Slovanský Fantasy Svět
- Fantasy Univerzum Mezisféry, inspirovaný Planescapem a WFRP
- Transcendenci, Pokračovatele Mezisfér překlenující do Sci-fi, stále silně ovlivněné Planescapem (a Sagou, SW, a dost umírající Coorabií)
- Metropolis, Postapo Setting, zakončující éru Mezisfér pádem do prachu a popelu hvězdných civilizací
Vyvíjím: Modus & Dice Modulární Univerzální Systém pro hraní RPG
Založil jsme a Spravuji: komunitu Hry na Hrdiny Fb & Web
Jsem Freeform hráč, s tabulkama na mě nechoďte!

Zamčeno

Zpět na „Metropolis“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host