Frakce

N.O.S. je zkratka pro Nový, Originální Setting. Kolektivní snaha udělat společně svět, který by nebyl jako ty tucty stejných světů, které se válí po webu.
Uživatelský avatar
Invictus
Nerozhodný volič
Příspěvky: 6853
Registrován: 21. 11. 2005, 02:33
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Frakce

Příspěvek od Invictus » 24. 7. 2007, 14:54

Máme tedy takový model, že Frakce se skládá ze tří částí. Názvu samotné frakce, druhá část zastupuje sílu, význam a vliv, a je vyjádřená číselnou hodnotou od 1, tedy těch nejslabších do 5, tedy nejsilnějších, třetí část je tvořena atributy, které určují povahu a ideologii dané frakce. Vhodný počet Aspektů k jedné frakci jsou 2-3, větší množství je možné.


Aspekty frakcí :

Agresivní
Frakce se snaží prosadit své zájmy na úkor ostatních. Postupuje často velmi tvrdě a vystupuje velmi nahlas. Neváhá užít násilí nebo krajních prostředků a často chce vše ihned, odmítá kompromisy, apod.

Bezohlední
Při prosazování svých názorů a cílů se frakce neohlíží na nic a na nikoho. Řídí se heslem „účel světí prostředky“ a svým zájmům jsou ochotni obětovat přátele i spojence. Podobná "morálka" pak obvykle funguje i uvnitř frakce.

Bohatí
Frakce má k dispozici dostatek finančních nebo movitých prostředků. Může mít štědré dárce, sympatizanty nebo mít nějaké rezervy (ve formě zlatého pokladu, movitě zajištěné členské základy, monopolu na některý druh zboží, exkluzivní dani, atp.), které může využít v případě potřeby.

Byrokrati
Frakce má zavedený úřednický aparát a pro většinu situací směrnice, postupy a příručky. Návrhy a pozměňovací návrhy v rámci frakce procházejí často několika stupni než jsou schváleny nebo odmítnuty. Tento aparát může zefektivnit provoz frakce, ale také jej může úplně paralyzovat a úředníky postavit nad skutečné členy.

Čestní
Členy frakce a frakci samotnou provází pověst čestných, pravdomluvných a věrných spojenců, stejně jako úctyhodných nepřátel, dodržujících svá slova. Ctnost je členy frakce vyžadována a slouží jako měřítko hodnoty osobnosti. Ostatní je mohou považovat za naivní.

Diplomatičtí
Frakce je vyhlášena důrazem na vyjedávání a takt. Jsou ochotni jít na kompromis, pokud to poslouží jejich věci a často dokáží vyjednávat s přáteli stejně obratně jako s nepřáteli. Z většiny situací se jim podaří vybruslit jednáním, proto se do ozbrojených střetů nezaplétají tak často jako ostatní frakce.

Demokrati
Příslušníci frakce věří, že moc by měla být v rukou lidu. Může jít o zastánce demokracie zastupitelské (volení zástupci rozhodují), přímé (rozhoduje lid) nebo třeba revoluční, kdy demokracie je chápána jako nadvláda lidu nad předchozí elitní třídou. Rozdíl může být v hlasovacím právu, počtu hlasů na osobu, apod.

Fanatičtí
Členové frakce jsou zapálenými stoupenci některé ideologie a v jejím prosazování jsou ochotní udělat cokoliv, protože jsou skálopevně přesvědčeni o své pravdě. Nepochybují o svých rozkazech, nadřízených a o pravdě kterou obvykle zastupují.

Chamtiví
Frakce se vyznačuje touhou po majetku a jeho vlastnictví. Nerada vydává jakékoli prostředky není-li to nezbytné a většinou má vytvořen systém k minimalizaci vydání, přičemž může jít jen o lakotu pověřených osob.

Chudí
Frakce nemá k dispozici dostatečné prostředky a musí často sahat k improvizacím. Může si peníze půjčovat a být tedy jinému subjektu zavázána, nebo se snažit vyjít s málem.

Izolacionističtí
Frakce prosazuje politiku odmítnutí vlivu okolního světa a soustředění se na vlastní problémy. Odmítají zasahování do věcí ostatních městských států a soudí, že by si měli vlastní problémy vyřešit sami. V důsledku toho také kladou důraz na vlastní soběstačnost.

Konzervativní
Tato frakce se snaží ponechat věci tak jak jsou. Určujícím rysem frakce je odmítání nových myšlenek a lpění na starých pořádcích a vyzkoušených věcech. Nemají v lásce změny a novinky, které narušují zaběhlý řád. V očích ostatních to může vypadat i jako zpátečnictví.

Loajální
Členové této frakce jsou věrní svým nadřízeným a důvěřují jejich úsudku. Celkově jsou členové frakce soudržní a spojuje je oddanost jejím cílům. Pro špiony je obvykle velmi obtížné nebo nemožné získat zde konfidenty nebo dosadit agenta na nějakou významější funkci. Stejně tak odpadlíci nebývají příliš běžní.

Militantní
Jako jeden z hlavních prostředků získání svých cílů užívá frakce ozbrojenou sílu. Má k dispozici ozbrojené, polovojenské nebo přímo vojenské oddíly, které jí k tomu slouží a kterých neváhá využít a nasadit je v případě konfliktu nebo možnosti získu, a to buď jako zastrašující sílu, nebo přímo ve válečném konfliktu.

Mírumilovní
Frakce odmítá ozbrojený boj jako prostředek řešení konfliktů nebo dosažení cílů. Sami jej většinou neprosazují a snaží se nabádat ostatní k tomu samému. Občas sami mohou síly užít, například k nezbytnému udržení pořádku, ale není to pro ně preferovaná cesta postupu.

Otrokáři
Tato frakce využívá otrocké pracovní nebo vojenské síly a snaží se otrokářství, které buď jen podporuje nebo se aktivně účastní obchodu s otroky, legalizovat a dát mu formální zdání správnosti. Tato frakce většinou nemá nouzi o pracovní síly, hrozí jí však povstání nebo nepokoje nespokojených otroků.

Paranoidní
Členové frakce jsou velmi podezřívaví a často vše vztahují do souvislostí. I nevinné nebo nesouvisející kroky si dokáží vyložit jako pokus o komplot nebo snahu o oslabení své pozice. Nedůvěřivost vládne často i ve frakci samé a nadřízení nevěří vlastním podřízeným v obavě, že chtějí zaujmout jejich místo, apod.

Pohrdají autoritami
Členové frakce se odmítají podřizovat autoritám, příkazům nebo nařízením. Frakce je buď volným sdružením jedinců nebo má nějakou formu plebejské organizace, kde existuje minimum organizačních příček. Tyto frakce často sklouzávají k anarchistickým názorům.

Pokrokoví
Vidí cestu v pokroku ve všech oblastech lidského poznání a konání. Rádi přejímají nové i sami investují do rozvoje v různých oblastech. Jsou ochotni poskytnout ochranou ruku nadaným inovátorům a jít při nasazení novinky i do jistého rizika. Ukáže-li se něco jako úspěšné, často si to osvojí nebo přejmou.

Populističtí
Frakce vsází na spokojenost lidu a snaží si zajistit si jeho přízeň prosazováním populárních opatření, bez ohledu na jejich praktický dopad. Jejich skutečné cíle můžou být jiné, ale podporu lidu, kterou si lacino koupí různými ústupky, k jejich realizaci obvykle potřebují.

Pronásledovaní
Frakce je oficiálně zakázána, či pronásledována vládnoucí či konkurenční frakcí. Lapení příslušníci mohou být vyhoštěni, vězněni nebo i mučeni a popravováni. Může jít o politickou stranu s nevyhovující ideologií, příliš nebezpečného konkurenta vládní frakci, nějaký závadný náboženský kult nebo zločineckou organizaci.

Přírodní
Mají blízko k přírodě, zvířatům, rostlinám a přirozenému způsobu života, klidně i v primitivních podmínkách. Ve městech obvykle usilují o navrácení k původnímu s přírodou svázanému způsobu života, s čímž se obvykle pojí odmítavý postoj k technologiím. Stejně tak stojí obvykle v opozici vůči všemu mutantnímu, nepřirozenému, znečištěnému lidmi a technikou.

Silná hierarchie
Frakce má jasně danou strukturu, která musí být bezpodmínečně dodržována. Většinou neexistuje nějaké přátelení podřízených a nadřízených, frakce věří v nutnost existence řádu a jeho dodržování. Kastovní podoba může zakazovat sňatky, obchod a jiné transakce mezi nižšími a vyššími kastami.

Svobodomyslní
Jednou ze základních myšlenek frakce je tolerance jiných názorů – ať již obezřetná (a případně doplněná o sledování jejích hlasatelů) nebo absolutní, hraničící až s anarchismem, tedy názorem, že společnost by měla být organizována bez donucení státní mocí.

Techničtí
Frakce dává velký důraz na technologie a jejich rozvoj. Považuje to za jednu ze svých priorit a často jde ohledně technologií až do extrému, kdy užívá vešekrou techniku, která je dostupná. Jejich sídla jsou ve velké míře vybavena nejmodernějšími dostupnými technologiemi.

Tradicionalističtí
Vyznačuje se dodržováním starých tradic, bez ohledu na jejich současné cíle a zájmy, nebo reálnou efektivitu těchto tradic. Často jsou její členové velmi formální a dodržují zvyky a obřady, které ostatní obyvatelé města dávno opustili.

Utajení
Tato frakce se na veřejnosti záměrně neprojevuje a tají svou existenci a vliv. Snaží se moc získat ze skrytu, aniž by se prozradila, skrze nezávislé osoby nebo instituce, které má však tajně pod svou kontrolou. Může jít například o zločineckou organizaci, nebo o politickou stranu, jejíž ideologie je zakázána a snaží se přesto získat vliv.

Urození
Členové frakce se rekrutují mezi aristokracií, která v některých městech Pustiny vládne, v jiných jen podílí na vládě. Šlechta se domnívá, že je zrozena k vládě a snaží se proto soustředit moc do svých rukou.

Uzavření
Z různých příčin (přesvědčení, rodová soudržnost, společné tajemství, útlak vládnoucí frakce, atp.) tato frakce nevěří svému okolí a většinou mezi sebe nepouští nikoho dalšího. Oproti ostatním jsou podezřívaví a občas i nepřátelští, věří jen svým lidem.

Vláda pevné ruky
Absolutní vláda a moc, ať již v rámci frakce a jejích oblastí vlivu nebo celého města, je soustředěna do rukou jediné osoby (král, císař, kardinál, vojenský vůdce, hlavní šaman, atp.) nebo skupiny osob (politická strana, kartel, klan, skupina nejvýznamějších obchodníků, vojenský štáb, atp.).

Věřící
Členové této frakce vyznávají některé z náboženství. Většinou jde o členy stejné církve nebo stejné víry. Může se ale také jednat o prosté hlásání myšlenky víry a členové tak mohou následovat různé náboženské tradice, proroky nebo učení. Jde-li o členy frakce, často prosazují názor, že moc ve městě by měla být svěřena právě vyvoleným bohů, tedy jim.

Vyjímeční
Členové této frakce se domnívají, že jsou lepší než jiní členové společnosti, z důvodů náboženských, rasových, společenských nebo jiných. Příslušnost k frakci bývá omezena pouze na „ty lepší“ (členové jedné konfese, vojáci, raziči tunelů, obchodníci, nezmutovaní obyvatelé vyšších pater, členové jedné rodiny nebo klanu, atd.) Ostatní obyvatelé jsou pak chápáni jako méněcenní, s čímž se obvykle pojí odmítnutí některých jejich práv, vstup do politického či společenského života, apod.

Nesnáší mutanty*
Příslušníci této frakce se vymezují vůčí mutantům a lidem postiženým mutacemi. Míra nenávisti záleží případ od případu, přesto obecně platí, že frakce mutanty pronásleduje, perzekuuje, občas i vězní, vyhání a vraždí. V případě nutnosti tolerovat je (např. u velké populace mutantů ve městě) je segreguje z života a drží v ohrazených oblastech.
Naposledy upravil(a) Invictus dne 22. 9. 2007, 18:44, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5192
Registrován: 9. 5. 2005, 20:47
Bydliště: Brno

Příspěvek od Fritzs » 24. 7. 2007, 21:19

Techničtí...no nevím jesi myslíš přesně todle, ale mohli by to být technokrati...

Stoupenci demokracie=prostě demokrati

Nesnáší mutanty... tak to nevím, mohli by to být rasisté, ale nevím, mutanti nejsou rasa (i když...)

Přírodní... rači bych použil termínu zelení...

A chybí tam anarchisti...
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Invictus
Nerozhodný volič
Příspěvky: 6853
Registrován: 21. 11. 2005, 02:33
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Invictus » 24. 7. 2007, 21:33

2Fritzs: Chybí tam toho spousta, klidně něco přidej.

Demokrati ok , problém pak mám se Stoupenci diktatury (co si budeme povídat v tomhle je agličtina lepší)

Technokrati už jsou myslím dosti konkrétní frakce, chtěl jsem nejdřív udělat seznam těch atributů. Ono totiž na techniku zaměření můžou být i tradicionalističtí fanatici, ale technokrati mají blíže spíš k administrativní organizaci, ale rozhodně se to nabízí jako jedna z frakcí, atributy např. techničtí, organizovaní, odborníci, pokrokoví.

Nad těmi zelenými jsem taky uvažoval a doteď nemám jasno, přeci jen ti zelení jsou dosti současní a neobecní, zato přírodní jako opak k techničtí mi přijde docela obecně srozumitelný. Snad. Ale zelení ve smyslu ekologické angažovanosti je pak srozumitelnější. Pak se zase nabízí frakce Zelení s atributy přírodní, aktivní, konzervativní.

Ale jak říkám, chce to nahodit nápady, utřídit, vytřídit a udělat. To nebude na jednu stránku diskuze, bohužel.
Iron Within
Iron Without

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5192
Registrován: 9. 5. 2005, 20:47
Bydliště: Brno

Příspěvek od Fritzs » 25. 7. 2007, 08:03

Tož, co třebva takto: Stupnice od 1-5, přičemž atributy by byly asi tyto:

Sociální kontrola: kde 1 znamená naprostou anarchii a 5 vládu Velkého Bratra.
Ekonomická kontola: 1 úplný liberalismus, 5 centrálně řízené hospodářství
"Tradice": 1 pokrokoví, 5 konzervativní
Tolerance: 1 náckové, 5 ať si, kdo si, k nám se dej...
-----------------
Těma dalšíma si nejsem jstý, ve smyslu, zdali k něčemu budou, IMHO 4 atributy jsou bohatě dostačující... nicméně daly by se stanovit ještě tyto:

Ekologická kontrola: 1:Čína, 5 "Zelená dikatura"
¨Technickost": 1 ničitelé strojů, 5 kyborgové
Pobožnost: 1 atheismus, 5 teokracie
------------------

Takže třeba ta techokracie by mohla vypadat takto:
Sociální kontrola: 3
Ekonomická kontrola: 4
"Tradice": 1
Tolerance: 4

Ekologická kontrola: 2
"Technickost": 5
Pobožnost: 2
-----------------
""zamnená že si nejsem moc jistý pojemnováním...
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Bifi
Motivátor; Moderátor
Příspěvky: 4801
Registrován: 3. 3. 2005, 12:24
Bydliště: Viedeň

Příspěvek od Bifi » 25. 7. 2007, 10:11

Z Invictových a Fritzsových nástrelov som vykombinoval:
- Večná charta: konzervatívni pro-technologickí izolacionisti
- Biosociálne organické hnutie: utajení anti-mutantskí a animistickí bojovníci za "prirodzenosť" (prírodnosť)
- Rád plameňa: veriaci mierumilovní šíritelia sociálne spravodlivej demokracie
- Liga pokroku: bohatí a populistickí kapitalisti so silnou zákulisnou lobby, presadzujúci totálne libertariánstvo
- Biele bratstvo: tajná skupina politikov, diplomatov a vysoko postavených úradníkov, ktorí manipulujú medzimestskými vzťahmi v prospech nejakej monarchie
- Cesta strieborného kvetu: fanatickí veriaci, ktorí zložili sľub chudoby a peši cestujú od mesta k mestu, získavajúc čoraz viac stúpencov; veria v osvietenie prostredníctvom nejakej drogy, ktorú dostávajú od tajomných mecenášov

Uživatelský avatar
Invictus
Nerozhodný volič
Příspěvky: 6853
Registrován: 21. 11. 2005, 02:33
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Invictus » 25. 7. 2007, 10:13

To taky nezní špatně, jen si nejsem jistý nutností zmiňování všech atributů, spíš bych zmínil vždy jen ty podstatné. Počkáme ještě na Ectheliony, jak se k tomu vyjádří.
Iron Within
Iron Without

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 10407
Registrován: 13. 7. 2004, 14:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 25. 7. 2007, 22:55

Ufff - jenom bleskově - číselné vyjádření mi přijde zbytečné... přesně to co jsem říkal u nás - přečetl jsem si Fritzsův příklad frakce a řekl jsem si ... a co? Neuměl jsem si pod tím nic představit...

Pokud si vezmeš jenom víru - na jednom pólu je fanatismus na druhém atheismus. Pokud je něco mezi tím, tak nás to nezajímá - stačí zahrnout tyhle dva extrémy do výběru - u ostatních se předpokládá že budou někde mezi nimi... a přesná nuyance je už otázka toho jestli je to nebo není důležité.
Jsou to prostě aspekty pro frakce - nemá smysl jí dávat aspekt, že je normální... pokud nenapíšeš jinak, tak se to předpokládá. Pokud jí dáš aspekt Fanatismus, pak každý ví, že už to není na normálu, ale něco se tam děje...
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Invictus
Nerozhodný volič
Příspěvky: 6853
Registrován: 21. 11. 2005, 02:33
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Invictus » 26. 7. 2007, 11:31

Zvláštní, přijde mi jako by se tam ten Bifiho příspěvek objevil až poté co jsem tam dal ten můj. :think:

Každopádně ty jeho frakce vypadají docela hezky, originální jsou taky, takže nevidím problém v tom systému, že si prostě vyberete atributy a z nich vygenerujete frakci. Plus jako vždy dodáme gratis několik frakcí udělaných, nejspíš takové ty nejvíc rozšířené.
Iron Within
Iron Without

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 10407
Registrován: 13. 7. 2004, 14:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 26. 7. 2007, 19:31

Prošli jsme si ty vlastnosti („featy“) frakcí a musíme říct, že je to rozhodně vykročení dobrým směrem. Jak už jsme napsali – jsme pro to, aby se frakci přiřadily tyto vlastnosti (běžně 2-3, výjimečně více, méně radši ne) spíše než je vyčíslovat – tohle je podle nás jednodušší a praktičtější.
Ohledně sporných názvů náš návrh:

Nesnáší mutanty* = Protimutantští (fuj, taky nic moc...)
Stoupenci demokracie* = souhlas s Demokraty
Stoupenci diktatury* = Vláda tvrdé ruky (Vláda pevné ruky)
Techničtí* = tady bychom to klidně nechali, je to trochu neobratné, ale co...

A do seznamu bychom přidali třeba ještě:
Otrokáři
Byrokrati
Silná hierarchie (jako protiklad k Rovnostářští)
Pohrdají autoritami
Militantní
Paranoidní
Pronásledovaní
Lepší než jiní* (prostě selektivní – berou mezi sebe nebo uznávají jen část populace – třeba občany, vojáky, raziče tunelů...)

Bifiho příspěvek mě potěšil, protože někdo další než my pochopil o co se nám jedná. $D S dovolením jeho frakce zneužijeme do příkladů. :wink:
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Bifi
Motivátor; Moderátor
Příspěvky: 4801
Registrován: 3. 3. 2005, 12:24
Bydliště: Viedeň

Příspěvek od Bifi » 27. 7. 2007, 07:16

Ja osobne by som k frakciám priraďoval rovno herne využiteľné vlastnosti, t.j. napr. na FATE stupnici vlastnosť "zdroje" (alebo rôzne typy zdrojov), vlastnosť "miera utajenia" alebo "miera imunity" a tak.

Opisné škály sú tiež fajn, k nim by som pridal určite nejakú, ktorá by vyjadrovala, ako ďaleko je skupina ochotná zájsť na presadenie svojich cieľov (aké zákonné a nezákonné metódy je ochotná použiť):
od pasívnej cez umiernenú, lobbystickú, aktivistickú, manipulatívnu, nátlakovú, teroristickú až diktátorskú

P.S.: Dovoľujem. :wink:

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5192
Registrován: 9. 5. 2005, 20:47
Bydliště: Brno

Příspěvek od Fritzs » 27. 7. 2007, 22:00

Bifi: Frakce je ochotná zajít kamkoliv, pokud to není v přímém rozporu s jejich ideály... v Pustině neexistuje něco jako zákony, nebo ženevské konvence, takže vyhlazovací tábory a nasazení bojových plynů jsou běžnou záležitostí...

Nicméně co asi nelze vyjádřit jinak než číselně je vliv a "síla" (členská základna, počty pušek a kilogramy trhaviny, majetek atd.) jednotlivých frakcí...
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Invictus
Nerozhodný volič
Příspěvky: 6853
Registrován: 21. 11. 2005, 02:33
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Invictus » 28. 7. 2007, 18:04

Takže jen tak volně. Pokud bychom použili číselné škály ke každé z vlastností, vypadá to sice elegenatně, ale v podstatě to neříká nic moc o skutečné hodnotě, pokud uvidím u frakce např. militantní 4, můžu si představit že je více militantní než frakce s 2, ale nějak si nedokáži pořádně představit to odstupňování, jaký rozdíl je mezi frakcí s 4 a s 5? Navíc hodnoty militantntosti 1 a 2 mohou být snadno nahrazeny rovnou opakem atribututu, přičemž 3 zůstává jako hodnota normální, s tímhle bych souhlasil.

Pak tedy máme několik možností jak vytvořit char jednotlivých frakcí. Můžeme mít pevný seznam vlastností, ze kterých bude možné frakci sestavit, s tím že počet kombinací bude velký, ale omezený. Nebo nastřelíme předem nějaký seznam atributů, k nimž pak mohou hráči přidat nějaké vlastní. Otázkou pak je počet všech atributů, zdali se budem nějak omezovat třeba jen na všechny podstatné, nebo tam napráskáme třeba dvacet atributů. Otázkou je pak také počet tributů na frakci, bylo tu zmíněno už několikrát optimum 2-3, čehož bych se osobně držel, dodatkem že atributů může být více, ale nedoporučuje se to kvůli obtížné představitelnosti frakce, třeba. Nebo můžeme nechat počet atributů volný.

Pak bychom se měli zamyslet nad tímto:
Bifi píše:Ja osobne by som k frakciám priraďoval rovno herne využiteľné vlastnosti, t.j. napr. na FATE stupnici vlastnosť "zdroje" (alebo rôzne typy zdrojov), vlastnosť "miera utajenia" alebo "miera imunity" a tak.
2Bif: Myslíš tím vliv frakce přímo na postavy z ní pocházející, nebo co přesně máš na mysli? Tan nápad zní využitelně, jen to prosím rozveď.

Takovéto navázání atributů frakcí na možnosti postav ve hře by sice znamenalo další práci navíc, a trochu mi to zavání otevřením cesty "powergamingu" s frakcemi, ale na druhou stranu by to znamenalo pevnější provázání postav s jejich původem, a mohlo by to také fungovat jako taková berlička k tvorbě osobních vlastností postavy (fanatická, militantní, diktátorská frakce asi nebude podporovat milující estéty, což dává také náznak, jací lidé bývají z podobných frakcí vyhoštěni).

Potom je podle mého důležité zmínit, ačkoliv to považuji za samozřejmé, že frakce s oponentními charakteristikami, by rozhodně nedokázaly v míru přežít v rámci jednoho města, a ani jako sousedé by asi nebyli kamarádi.
Iron Within
Iron Without

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 10407
Registrován: 13. 7. 2004, 14:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 28. 7. 2007, 18:22

To s číselným vyjádřením síly a významu frakce je velmi dobrý nápad – poměrně dobře to koresponduje s výběrem featů. Shrnul bych to ale všechno do jedné hodnoty – podle nás to je plně dostačující pro jednoduchou tvorbu a pro složitou je stejně ttřeba dodat slovní popis se zdroji, úkryty, sklady zbraní, chemikáliemi, které mají k dispozici, atp. Pokusil jsem se o pětibodovou stupnici:

1 - minimální význam, zanedbatelný význam a velice omezené prostředky; frakce není velkým hráčem a nemá ani dostatek vojenských sil nebo finanční podpory

2 - menší frakce, která má za sebou nečetné materiální zdroje, může již uplatňovat jistý vliv, často ale lokální (může ovládat určitou čtvrť nebo oblast)

3 - významná frakce na politické scéně, často s celoměstským vlivem, slušným materiálním zázemím a širší podporou

4 - velký vliv, významné a neopomenutelné postavení na politické scéně daného města, často vedoucí síla ve městě

5 - ohromný vliv, často dominantní postavení ve městě, případně vliv i ve městěch dalších, ať již prostřednictvím vlastní politiky nebo dceřiných frakcí jednajících dle rozkazů mateřské frakce

Všechny připomínky samozřejmě beru – širší popsání jednotlivých stupňů by možná bylo ještě lepší, zatím ale základní nahození (1 je malá a nevýznamná,2ka už má nějaké zdroje, ale pořád nic moc, 3ka je průměrně silná frakce, 4 je vedoucí ve městě, 5 pak městu dominuje a vliv má i v dalších městech (třeba město zachvácené apokalyptickým kultem zkázy, které vede křížovou výpravu proti dalším městům, kde se buňky kultu snaží o převraty)).

Frakce tedy bude asi vypadat nějak takhle:

Rudá pěst
Význam: 2
Demokrati, Svobodomyslní, Militantní

Rada Starších
Význam: 4
Vláda pevné ruky, Elitářští, Paranoidní

Co myslíte?
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5192
Registrován: 9. 5. 2005, 20:47
Bydliště: Brno

Příspěvek od Fritzs » 28. 7. 2007, 19:06

Ecthelion: Jelikož je to můj nápad, tak plně souhlasím $D

BTW: podobné odstupňování jsem chtěl použít i pro staty jednotlivých frakcí, alůe ty featy jsou koneckonců přecejen jasnější a hlavně rychle podají představu o dané frakci...
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Invictus
Nerozhodný volič
Příspěvky: 6853
Registrován: 21. 11. 2005, 02:33
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Invictus » 28. 7. 2007, 20:01

Super, takže jsme se dostali k jádru věci. Teď ještě ohledně těch featů :) , jaký bude tedy jejich seznam, kdyžtak aktualizuju první příspěvek, ať víme na čem jsme.
Iron Within
Iron Without

Zamčeno

Zpět na „N.O.S.“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host