Dračák podle staré školy

Vložil(a) Markus dne 15. 07. 2023, 21:35
0
Bez hodnocení
2021
Dobrodružná fantasy s důrazem na nápady hráčů

Dra­čák pod­le sta­ré ško­ly je hra na hr­diny in­spi­ro­vaná Dra­čím dou­pětem. Stej­ně jako v něm se hráči můžou stát sil­nou bar­bar­skou vá­leč­ni­cí, slič­ným el­fím kou­zel­ní­kem ne­bo tře­ba mršt­nou ho­bi­tí zlo­děj­kou a spo­lu s přá­te­li za­žít spou­stu zá­ba­vy při ob­je­vo­vá­ní ta­jem­ných hra­dů a dáv­no za­po­me­nu­tých ru­in, proz­kou­má­vá­ní pod­ze­mí pl­ných pas­tí, ne­stvůr a pok­la­dů ne­bo tře­ba při vý­pra­vě na dra­ka de­vas­tu­jí­cí­ho va­še krá­lov­ství.

Hra se sice inspiruje Dračím doupětem a přebírá z něj jeho „žánrové“ prvky (například typická povolání a rasy postav, nestvůry...), ale jinak používá radikálně jiná pravidla. Snaží se minimalizovat vliv kostek a náhody, naopak klade důraz na vymýšlení kreativních řešení problémů. Kostkami se hází, jen když postavám hrozí nebezpečí nebo když je potřeba náhodně rozhodnout něco, co nemají jak ovlivnit. Rozhovory se odehrávají v roli a u všeho ostatního stačí, když hráči vymyslí smysluplné řešení problému nebo situace, obvykle za pomoci svých schopností, výbavy nebo toho, co jim nabízí herní prostředí.

Momentálně hra existuje v elektronické podobě, plánuje se knižní vydání.